Právní doložka

Obecně
Podmínky této právní doložky se vztahují pouze na stránku na které se momentálně nacházíte (doména abeceda.xyz včetně všech možných subdomén) jejichž provozovatelem je Petr Stočes (jako soukromá osoba, trvale bytem Louny, Kpt. Nálepky 2213) a technickým správcem je Gabriela Křejpská, IČ 71991221 (dále jen v úhrnu „vlastník stránek“). Přečtěte si, prosím, právní doložku pečlivě.

Vstupem na tyto internetové stránky anebo využitím informací obsažených na těchto stránkách, popřípadě zprostředkovaných těmito stránkami, jste vázáni touto právní doložkou. V případě konfliktu mezi podmínkami určitého produktu či služby nabízených vlastníkem stránek a touto právní doložkou platí podmínky daného produktu či služby.

V případě, že ze zněním této Právní doložky nesouhlasíte, okamžitě tyto stránky opusťte. Setrváním na těchto stránkách projevujete bezvýhradný souhlas s jejím zněním.

Využití těchto internetových stránek
Informace obsažené na těchto internetových stránkách, popřípadě stránkách, které jsou s nimi propojeny, by neměly být využívány jako rady či doporučení. Rozhodnutí na základě těchto informací jsou proto učiněna na Vaše vlastní riziko.

Přestože se vlastník stránek snaží poskytovat přesné, kompletní a aktuální informace, které byly získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, vlastník stránek nepřebírá záruku za pravost, kompletnost a aktuálnost informací obsažených na těchto stránkách, popřípadě stránkách, které jsou s nimi propojeny. Vlastník stránek kontroluje a spravuje tyto internetové stránky z České republiky a nezaručuje, že informace obsažené na těchto stránkách, popřípadě stránkách, které jsou s nimi propojeny, jsou vhodné nebo použitelné v jiných zemích. Pokud využíváte tyto internetové stránky z jiných zemí, jste zodpověděni za dodržování legislativy dané země.

Vlastník stránek nezaručuje, že tyto internetové stránky budou fungovat bezchybně.

Využití těchto internetových stránek způsobem, který by mohl omezovat jejich užívání dalšími uživateli Internetu, nebo které by mohlo ohrozit funkčnost těchto internetových stránek anebo ovlivnit informace obsažené na těchto stránkách, popřípadě zprostředkované těmito stránkami, není povoleno.

Informace o jiných subjektech, popř. o jimi nabízených službách a produktech

V případě, že vlastník stránek poskytuje na svých internetových stránkách hypertextové odkazy na internetové stránky jiných subjektů, neznamená to, že by vlastník stránek doporučoval nákup produktů či služeb poskytovaných na internetových stránkách těchto jiných subjektů.

Autorská práva
Veškeré materiály publikované na webových stránkách této internetové aplikace jsou chráněny autorským zákonem.

Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Vlastník stránek, si vyhrazuje veškerá práva (včetně autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, nikoli však autorských práv k dílům publikovaných autorů) ke všem informacím obsaženým na těchto internetových stránkách. Bez předchozího písemného souhlasu vlastníka stránek, je zakázáno kopírovat, stahovat, publikovat, distribuovat či reprodukovat jakékoli informace obsažené na těchto internetových stránkách. Tisk nebo stahování informací z těchto internetových stránek je však povoleno pro Vaše osobní použití. Použití hypertextových odkazů na stránky vlastníka stránek je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

V takovém případě, že tyto stránky a/nebo stránky umístěné na subdoméně či subdoménách této domény obsahují možnost zaslání příspěvku, stává se tento příspěvek po jeho odeslání zcela a beze zbytku majetkem vlastníka stránek a přechází tak na něj bez jakýchkoli dalších podmínek a omezení veškerá autorská práva k odeslanému příspěvku. Příspěvkem se v tomto smyslu rozumí jakýkoli text, audiovizuální dílo, počítačový program a nebo jakýkoliv datový obsah, který lze zaslat po síti internet. Vlastník stránek je oprávněn, dle vlastního uvážení, zveřejnit takový příspěvek a to včetně plného jména a příjmení jeho původního autora, tak jak je vlastníku stránek znám.

Zasláním příspěvku dle předchozího odstavce se rozumí i zaslání pomocí elektronické pošty.

Veškerá autorská práva k výše popsaným příspěvkům odeslaných jakoukoliv aplikací, která je provozována na této doméně a/nebo subdoméně či subdoménách této domény zůstávají ve vlastnictví vlastníka stránek i po jejich odeslání. Toto ustanovení se vztahuje i na zaslání pomocí elektronické pošty.

Komunikace prostřednictvím elektronické pošty
Zprávy, které pošlete vlastníku stránek prostřednictvím elektronické pošty, nemusí být dostatečně zabezpečeny. Vlastník stránek Vám proto doporučuje neposílat jakékoliv důvěrné informace vlastníkovi stránek tímto způsobem. Pokud se tak rozhodnete, podstupujete tím riziko, že zpráva bude zachycena, zneužita či pozměněna jinou osobou.

Garance a záruky
Vlastník stránek nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z těchto nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Vlastník stránek neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona.

Vyloučení odpovědnosti
Ani vlastník stránek, ani žádný z jeho zástupců, zprostředkovatelů či subdodavatelů není zodpovědný za jakékoli možné přímé či nepřímé škody, včetně finančních ztrát, ušlých zisků či poškození dobrého jména firmy, které vznikly např. z důvodu (i) poruchy, počítačového viru či jiných selhání hardwaru či softwaru při používání těchto internetových stránek, (ii) informací poskytovaných na těchto internetových stránkách, popřípadě stránkách, které jsou s nimi propojeny, (iii) zachycení, pozměnění či zneužití informací zaslaných Vám nebo vlastníkovi stránek, (iv) nedostupnosti či nefunkčnosti těchto internetových stránek, (v) zneužitím těchto internetových stránek, (vii) stížností třetích stran v souvislosti s využitím těchto internetových stránek.

Právní rámec
Tyto internetové stránky a tato právní doložka je tvořena a vedena v souladu s právním řádem České Republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto právní doložkou by měly být předloženy příslušnému soudu v České Republice.

Změny
Vlastník stránek si vyhrazuje právo na změnu informací poskytovaných na těchto internetových stránkách, včetně podmínek této právní doložky, a to kdykoli bez upozornění. Z důvodu možných změn Vám proto doporučujeme pravidelně sledovat informace na těchto internetových stránkách, včetně podmínek této právní doložky.

květen 2015, revize červenec 2019